Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Jednym z najważniejszych problemów, na który napotyka współczesna szkoła są niepowodzenia szkolne. Mogą one wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci, zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych, zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego czy zaburzeń mowy. Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania umiejętności szkolnych. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń często daje uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności. Program ma pozytywny wpływ na uczniów i pomaga im przezwyciężać trudności.