Jesteś tutaj: Strona główna  › Oferta  › Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

doskonalenie technik szkolnych: głównym celem pracy rewalidacyjnej jest usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie pisania, czytania, liczenia. Dotyczy to przede wszystkim czynności analityczno-syntetycznych analizatora wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koordynacji ruchowej, sprawności grafomotorycznych.

usprawnianie funkcji percepcyjnych i poznawczych: podobnie jak w przypadku doskonalenia technik szkolnych głównym celem pracy rewalidacyjnej jest usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia: uwaga, pamięć, wrażenia i spostrzeżenia, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, myślenie. Dotyczy współdziałania procesów poznawczych, percepcyjnych i czynności ruchowych.

wspieranie rozwoju osobistego i społecznego: głównym celem pracy rewalidacyjnej jest adaptacja w środowisku klasowym i szkolnym, budowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości i kształtowanie pozytywnego obrazu siebie. Dotyczy rozumienia konieczności przestrzegania zasad i norm społecznych, właściwego okazywaniu uczuć, rozumienia intencji zachowań innych osób oraz rozwijania poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: główny cel pracy rewalidacyjnej zakłada podnoszenie kompetencji komunikacyjnych na różnych poziomach. Dotyczy  poprawy sprawności werbalnej, rozwoju słownictwa, samodzielności w konstruowaniu wypowiedzi w mowie i piśmie, udoskonalenia artykulacji, nabywania umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację (AAC), nauki nowych form komunikacji (AAC), wzmacniania motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej.

rozwijanie zainteresowań: głównym celem pracy rewalidacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez działalność muzyczną, plastyczną i literacką, rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych poprzez pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem, motywowanie do samorozwoju. Dotyczy rozbudzania ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności, rozwijania i wzmacniania naturalnego pędu do poznawania świata.

usprawnianie ruchowe: głównym celem pracy rewalidacyjnej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej ucznia połączone z stymulacją sensoryczną a tym samym uzyskanie jak największej samodzielności i niezależności społecznej. Dotyczy poprawy zakresu ruchu w stawach oraz siły mięśniowej, pobudzania procesów kompensacyjno – adaptacyjnych, korygowania istniejących wad i dysfunkcji, opóźniania powstawania zmian wtórnych, stymulowania prawidłowego rozwoju organizmu, kształtowania właściwych postaw wobec siebie i swojej niepełnosprawności.