Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Julia Chmielecka 

Zadania i obowiązki psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
  • prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych;
  • współpraca z nauczycielami i rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych. W pracy terapeutycznej psychologowi najbliższe jest podejście erisconowskie.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, pomaga w procedurze ubezwłasnowolnień.

Na stanowisku psychologa w SOSW od września 1995r.

 

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2020/2021
mgr Julia Chmielecka

 

Poniedziałek

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.25/11.25 wrois, klasa rwx

11.25 – 13.35

13.35/14.20 zrkes, klasa pf

14.20 – 16.00

16/17 świetlica

 

13.00- 17.00

 

 

7.00 – 8.30

8.35/9.20 zrkes, klasa Pr

9.20 – 13.20

13 – 14

14/15 wrois, klasa rwx

15 – 17.00

7.00-7.45

7.45/8.30 zrkes, klasa Pw

8.30 – 13.15

13.15 – 14.00 zrkes PP2

14 – 15 świetlica