Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone przez neurologopedę mają na celu podniesienie sprawności komunikacyjnej i językowej, poprzez stymulowanie mowy u dzieci z zaburzonym rozwojem, ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych oraz korygowanie występujących u nich zaburzeń mowy i wad wymowy. Po przebadaniu ucznia i dokonaniu diagnozy neurologopedycznej, opracowany zostaje indywidualny program terapii neurologopedycznej. Indywidualna praca logopedy z dzieckiem polega na stosowaniu różnorodnych ćwiczeń usprawniających, rozwijających i doskonalących:
- układ: oddechowy i fonacyjny,
- aparat artykulacyjny poprzez stymulację ustno - twarzową, naukę prawidłowego ssania, połykania i gryzienia pokarmów,
- percepcję słuchową i wzrokową,
- form porozumiewania się z otoczeniem słownych i bezsłownych,
- rozumienie mowy,
- czytanie i pisanie.
Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych i różnorodnych metod terapeutycznych i ich elementów:
- edukacji językowej dzieci - Glottodydaktyki,
- terapii NDT Bobath,
- kinezjologii edukacyjnej P. i G. Dennison,
- metody symultaniczno - sekwencyjnej J. Cieszyńskiej,
- neurokinezjologicznej terapii taktylnej dr Swietłany Masgutowej,
- koncepcji ustno - twarzowej terapii wg Rodolfo Castillo Moralesa.