Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu kieruje swoją ofertę do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Pierwszy etap szkoły podstawowej, trwający trzy lata, obejmuje kształcenie zintegrowane. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego planu. Reguluje czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów i ich indywidualnych potrzeb.

Drugi etap edukacji szkolnej w klasach IV - VIII jest nauczaniem blokowym. Uczniowie klasy VIII przystępują w II semestrze nauki do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w naszym Ośrodku, polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy opisane i praktykowane we współczesnej edukacji. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.