Jesteś tutaj: Strona główna  › Dla rodziców  › Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do:

 1) Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

 2) Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

 3) Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych (ZRW)

 

1. Złożenie wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (lub innej PPP właściwej ze względu na rejon szkoły) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub do zajęć w Zespole Rewalidacyjno - Wychowawczym.

2. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 (dot. mieszkańców Powiatu Zgierskiego, mieszkańcy innych powiatów składają wniosek do własnego starostwa lub innego organu prowadzącego) o skierowane ucznia do: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu, Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu lub do ZRW przy SOSW w Zgierzu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych należy również złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu:

1. Złożenie dwóch wniosków do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (lub innej PPP właściwej ze względu na rejon szkoły gimnazjalnej) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (1) oraz o wydanie opinii o wyborze kierunku kształcenia zawodowego (2). Do wniosku załączyć:

- opinię psychologiczną;

- opinię pedagogiczną;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Orzeczenie i opinię należy osobiście odebrać w terminie wyznaczonym przez Poradnię.

2. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 (dot. mieszkańców Powiatu Zgierskiego, mieszkańcy innych powiatów składają wniosek do własnego starostwa lub innego organu prowadzącego) o skierowane ucznia do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy SOSW w Zgierzu.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wyborze kierunku kształcenia zawodowego;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (kopia).

3. Dokumenty wymagane przez SOSW przy przyjęciu ucznia:

- skierowanie do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy SOSW w Zgierzu wydane przez Starostę Powiatu Zgierskiego;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wyborze kierunku kształcenia zawodowego;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

 Wątpliwości można wyjaśnić telefonicznie (042 715 25 67; 42 719 08 61) 
lub osobiście w godzinach pracy SOSW w Zgierzu w sekretariacie 
lub u psychologa/pedagoga szkolnego.